Záloha obch podmínky kód 6.1.2023

 • 1.
  Úvodní ustanovení a základní pojmy

 • 1.1.
  Jsme společnost INPAP PLUS s.r.o., IČO: 29213517, DIČ: CZ29213517, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 202399, provozujeme internetový obchod dostupný na webové adrese www.obalnet.cz, prostřednictvím kterého prodáváme Zboží.

 • 1.2.
  Tyto Podmínky se vztahují na Smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím Webových stránek, e-mailu nebo telefonu. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. V případě rozporu mezi Podmínkami a Smlouvou mají přednost ujednání obsažená ve Smlouvě.

 • 1.3.
  Smlouva a Podmínky se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění posledních předpisů („Občanský zákoník“). Pokud vztah založený Smlouvou (včetně Podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si Smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

 • 1.4.
  Není-li uvedeno jinak v těchto Podmínkách, mají jakékoliv výrazy uvedené v těchto Podmínkách s počátečním velkým písmenem význam uvedený níže:
  Cena: je cena, kterou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu za Zboží nebo služby
  Charakter výrobků: Prodávající je dodavatelem produktů v oblasti kancelářského, papírenského, obalového a drogistického zboží, které jsou nabízeny v katalogu na Webových stránkách (dále jen „Zboží“)
  Kupující: jsou osoby, podnikatelé i spotřebitelé, kteří s Prodávajícím uzavírají Smlouvu
  Podmínky: jsou tyto obchodní podmínky, které upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy
  Prodávající: je společnost INPAP PLUS s.r.o., IČO: 292 13 517, DIČ: CZ 292 13 517, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 202399, provozující webové stránky na www.obalnet.cz
  Smlouva: je kupní smlouva nebo smlouva o poskytování služeb, kterou mezi sebou uzavřeli Smluvní strany
  Smluvní strany: jsou smluvní strany Smlouvy, tedy Prodávající a Kupující
  Webové stránky: jsou webové stránky Prodávajícího www.obalnet.cz, na které jsou přesměrovány tyto domény (www.inpap.eu, www.obalto.cz, www.vaseobaly.cz, www.topbox.cz)
  Zboží na míru: Zboží individuálně upravené podle přání Kupujícího nebo vyrobené přímo pro Kupujícího

  Kupující může Prodávajícího kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

  INPAP PLUS s.r.o.

  Blanenská 355/117 budova E, Kuřim 664 34

  e-mail: info@obalnet.cz,

  tel.: +420 517 070 025, +420 776 007 060

 • 2.
  Uživatelský účet

 • 2.1.
  Kupující může prostřednictvím uživatelského účtu registrovaného na Webových stránkách Prodávajícího provést Objednávku. K vytvoření Objednávky však uživatelský účet není nutný.

 • 2.2.
  Při registraci uživatelského účtu je Kupující povinen uvádět pravdivé a správné údaje, zároveň je musí při jakékoliv změně aktualizovat. Údaje uvedené při objednávání nebo v uživatelském účtu považuje Prodávající za správné.

 • 2.3.
  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Je důležité, aby Kupující v rámci těchto zabezpečovacích údajů zachoval mlčenlivost. Kupující též není oprávněn přenechat využívání uživatelského účtu třetí osobě.

 • 2.4.
  Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, zejména pak s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 • 3.
  Objednávka a uzavření Smlouvy

 • 3.1.
  Zboží inzerované na Webových stránkách je především informativního charakteru, Prodávající není povinen s Kupujícím ohledně tohoto Zboží uzavřít Smlouvu.

 • 3.2.
  Zboží je možné objednat prostřednictvím formuláře na Webových stránkách, který obsahuje informace o charakteru Zboží, Ceně, způsobu úhrady Ceny a dále o požadovaném způsobu dodání Zboží a o jiných nákladech s tím spojených (dále jen „Objednávka“).

 • 3.3.
  Po obdržení Objednávky potvrdí její přijetí Prodávající Kupujícímu prostřednictvím e-mailu. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí Objednávky. Při neobvyklém charakteru Objednávky je Prodávající oprávněn zažádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky, v takovém případě je Smlouva uzavřena okamžikem obdržení tohoto potvrzení od Kupujícího.

 • 3.4.
  Kupující může vytvořit Objednávku i telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, v takovém případě zašle Prodávající Kupujícímu nabídku e-mailem spolu s těmito Podmínkami a Kupující odsouhlasí tyto Podmínky prostřednictvím e-mailu. Smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem, kdy je Prodávajícímu doručeno potvrzení e-mailem, že Kupující s nabídkou souhlasí a přijímá ji.

 • 3.5.
  Kupující je povinen uvádět v Objednávce pravdivé a úplné informace; v případě sdělení neúplných nebo nepravdivých informacích neodpovídá Prodávající za tím způsobenou škodu.

 • 3.6.
  Náklady, které Kupujícímu vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako například náklady na internetové připojení, si Kupující hradí sám. Tyto náklady se nijak neliší od základní sazby operátora nebo poskytovatele internetového připojení.

 • 3.7.
  Obdobně se tyto Podmínky použijí na poskytování a objednávání služeb.

 • 4.
  Objednání Zboží na míru

 • 4.1.
  Kupující má též možnost u Prodávajícího poptat Zboží upravené na míru přímo Kupujícímu, a to prostřednictvím e-mailu uvedeného na Webových stránkách, případně i telefonicky s následným písemným potvrzením (dále jen „Poptávka“). Součástí Poptávky jsou podklady, které Prodávající upřesňuje na Webových stránkách (dále jen „Podklady“).

 • 4.2.
  V případě, že Poptávka neobsahuje všechny potřebné informace, vyzve Prodávající Kupujícího k doplnění, popřípadě je může Prodávající sám doplnit podle standardních postupů. Na základě kompletní Poptávky vytvoří Prodávající závaznou nabídku, která obsahuje popis předmětu dodávky, technického zadání, počtu kusů, Ceny, přepokládaného termínu dodání a způsobu dopravy („Nabídka“), kterou následně zašle Kupujícímu e-mailem.

 • 4.3.
  Na základě zaslané Nabídky informuje Kupující Prodávajícího, zda má zájem o uzavření Smlouvy a zašle Prodávajícímu e-mailem potvrzení Nabídky (dále jen „Potvrzení Nabídky“). Okamžikem doručení Potvrzení Nabídky Prodávajícímu je uzavřena Smlouva.

 • 4.4.
  Pokud Kupující navrhne určité změny podmínek stanovených Nabídkou, považuje se původní Nabídka za odmítnutou. Mlčení ze strany Kupujícího se také považuje za odmítnutí Nabídky. Pro potvrzení změn se použije postup pro přijetí Nabídky a uzavření Smlouvy – změny tedy musí potvrdit obě dvě Smluvní strany.

 • 4.5.
  Kupující je odpovědný za aktualizaci všech svých údajů a v případě jejich změny je povinen oznámit Prodávajícímu. V případě, že Kupující změny nenahlásí a Zboží tak přebere například osoba neoprávněná, nese veškerá rizika s tím spojená Kupující, který je povinen uhradit Cenu vč. nákladů na dodání.

 • 4.6.
  Obdobně se tyto Podmínky použijí na objednávání individualizovaných služeb.

 • 5.
  Platební podmínky

 • 5.1.
  Na Webových stránkách nebo v Nabídce v případě Zboží na míru je vždy uvedena Cena Zboží včetně DPH a veškerých dalších daní a poplatků. Prodávající je plátce DPH.

 • 5.2.
  Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené Ceně (např. Zboží, které Prodávající na Webových stránkách prodává za méně než 10 % ceny obvyklé), není Prodávající povinen Zboží s takto zjevně chybně uvedenou Cenou dodat a v případě, kdy již mezi Prodávajícím a Kupujícím byla uzavřena Smlouva s takto chybnou Cenou, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.

 • 5.3.
  Na Webových stránkách není možné uplatnit více než jeden slevový kupón (kód) na jednu Objednávku. Případné slevy nelze vzájemně kombinovat.

 • 5.4.
  Cenu a případné náklady spojené s dodáním Zboží může Kupující uhradit následujícími způsoby:


  1. a) na dobírku (hotově při převzetí zásilky);
  2. b) online platba kartou prostřednictvím platební brány Comgate;
  3. c) fakturou (umožněno stávajícím zákazníkům s aktivní rámcovou smlouvou);
  4. d) online bankovním převodem;
  5. e) hotově nebo kartou na prodejně Prodávajícího, pokud si Kupující Zboží vyzvedává na prodejně.

 • 5.5.
  V případě zvolení způsobu úhrady „fakturou“ Kupujícím, který není stávající zákazník a nemá s Prodávajícím uzavřenou rámcovou smlouvu, je Prodávající oprávněn změnit způsob úhrady na „dobírku“.
 • 5.6.
  V případě úhrady online bankovním převodem je Kupující povinen uhradit Cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, což je vždy číslo Objednávky. V případě, kdy by Kupující tento symbol nezadal, může se stát, že se platba Ceny nespáruje se Smlouvou a Zboží nebude Kupujícímu dodáno včas.
 • 5.7.
  V případě, kdy Kupující hradí Zboží bezhotovostní platbou, považuje se Cena za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Zboží odešle Prodávající neprodleně poté, není-li domluveno jinak.
 • 5.8.
  Pro každou platbu je Kupujícímu vystaven daňový doklad, který vždy splňuje požadavky právních předpisů. Je zasílán na uvedený e-mail Kupujícího v Objednávce.
 • 5.9.
  V případě uhrazení Ceny fakturou je Kupujícímu faktura doručena Prodávajícím vždy elektronicky. Je považována za výzvu k zaplacení. Splatnost faktury je 14 dní.
 • 5.10.
  Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • 5.11.
  Smluvní strany si dále smluvily, že v případě prodlení Kupujícího s jakoukoliv platbou nebo její části vůči Prodávajícímu je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení do dne zaplacení včetně.
 • 5.12.
  V případě, že je předmětem Smlouvy Zboží na míru, Prodávající odešle Kupujícímu postupně 3 upomínky o neuhrazení částky e-mailem. Při třetí zaslané upomínce je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 4 000 Kč anebo 1 % z kupní ceny, podle toho, jaká částka je vyšší.
 • 5.13.
  Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od obdržení výzvy k zaplacení. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje nárok na náhradu škody.
 • 5.14.
  Zboží je až do doby úplného zaplacení Ceny ve vlastnictví Prodávajícího a Kupující s ním není oprávněn jakkoliv nakládat či jej zcizit nebo zatížit právy třetích osob.
 • Fakturace

 • 5.15.
  Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím zálohovou fakturu v hodnotě 100 % z celkové Ceny, kterou Kupujícímu zašle před zahájením práce na výrobě Zboží na míru. Po připsání fakturované částky na účet Prodávajícího započne práce na výrobě. V individuálních případech lze dohodnout 50 % zálohu. Zbývajících 50% z celkové Ceny uhradí Kupující na základě vystavené faktury po zhotovení Zboží na míru. Po připsání této zbylé částky na účet Prodávajícího Prodávající Zboží na míru expeduje ke Kupujícímu.
 • 5.16.
  Prodávající může u Kupujících, kteří jsou jeho stávajícími zákazníky, v Potvrzení individuálně rozhodnout, že není potřeba hradit zálohu nebo že se doba splatnosti může prodloužit. Fakturu Prodávající v takovém případně vystaví v den expedice Zboží na míru.
 • 5.17.
  Kupující je povinen zaplatit Cenu za Zboží na míru (fakturu) řádně a včas v návaznosti na splatnost faktury. Neuhradí-li Kupující vystavenou fakturu v době splatnosti, může Prodávající pozastavit práci na výrobě Zboží na míru či jeho dodání.
 • 6.
  Dodací podmínky a převzetí Zboží
 • 6.1.
  Způsoby doručení jsou uvedeny na Webových stránkách, případně si způsob doručení Smluvní strany sjednají samy individuálně. Pokud se strany nedohodnou jinak, platí dopravu Kupující.
 • 6.2.
  Cena nákladů na dopravu je uvedena v Objednávce nebo Nabídce v případě Zboží na míru a hradí ji Kupující, pokud si Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
 • 6.3.
  Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy v případě, že objednané Zboží nebude skladem a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření Smlouvy. Tato dodací lhůta se netýká zboží, u kterého je na Webových stránkách výslovně uvedena delší dodací doba. Prodávající je oprávněn dodat Zboží později z důvodů na straně třetí strany (např. dopravce), o takové situaci informuje Kupujícího e-mailem.
 • 6.4.
  Kupující se Smlouvou zavazuje Zboží řádně převzít. V případě prodlení Kupujícího s převzetím zásilky objednaného Zboží nebo nedostatečným poskytnutím součinnosti je Prodávající oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody vč. vícenákladů, které mu tím vzniknou. V momentě vzniku prodlení Kupujícího s převzetím Zboží přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího. Náklady jsou paušálně stanoveny částkou ve výši 200 Kč na měsíc. Prodávající je také oprávněn Kupujícího v případě nepřevzetí zboží zařadit na seznam nespolehlivých Kupujících a v případě dalšího nákupu bude Kupující povinen zaplatit předem bezhotovostně na účet Prodávajícího.
 • 6.5.
  Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat její stav. Pokud došlo k poškození zásilky nebo jiné zjevné vadě, může zásilku odmítnout převzít, nebo sepsat s přepravcem protokol o doručení zásilky s výhradou. O zjištěném poškození musí Kupující Prodávajícího informovat a poškození, pokud je to možné, zdokumentovat. Pokud je Kupující podnikatel, je povinen tak učinit do 1 pracovního dne.
 • 6.6.
  V případě, že dodané Zboží neodpovídá Objednávce, oznámí to Kupující, který není spotřebitel, Prodávajícímu (lze i elektronicky) vč. zaslání fotografií dokládajících vadu, a zašle mu do 7 dnů od oznámení podle domluvy kompletní a nepoškozené Zboží zpět. Pokud nebude Zboží vráceno v této lhůtě nebo bude vráceno poškozené, Prodávající ho nemusí převzít, nebo může požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % u ceny vráceného Zboží.
 • 6.7.
  V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), je Prodávající oprávněn prodloužit termín dodání Zboží o dobu trvání vyšší moci, přičemž neodpovídá za případnou vzniklou škodu Kupujícímu z důvodu pozdního dodání Zboží.
 • 6.8.
  V případě vytížení kapacit dopravců, či nevhodného zvolení typu dopravy neodpovídajícímu velikosti zásilky je Prodávající oprávněn dle svého nejlepšího uvážení změnit způsob dopravy, popř. využít vlastní dopravu Prodávajícího. O této změně bude Kupující informován e-mailem.
 • 6.9.
  Základní cena dopravy uvedená Webových stránkách platí pro Českou republiku, doprava do jiných států je vždy uvedená zvlášť v ceníku dopravy.
 • 6.10.
  Pokud Kupující zvolí vyzvednutí zboží formou osobního odběru na výdejním místě, bude o připravené objednávce Prodávajícím informován výzvou k odběru. V případě nevyzvednutí objednaného zboží do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy k odběru je Prodávající oprávněn objednávku stornovat. Stejně tak je Prodávající oprávněn stornovat objednávku pokud Kupující neuhradí platbu do 5 pracovních dnů.
 • 7.
  Odstoupení od Smlouvy
 • 7.1.
  Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti, má Kupující právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí Zboží. Tento článek podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele.
 • 7.2.
  Kupující musí vzít na vědomí, že nemá právo odstoupit od Smlouvy v případě:

  1. a) kdy bylo Zboží upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;
  2. b) pokud se jedná o Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím;
  3. c) pokud se jedná o Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z tohoto obalu vyňal a z hygienických důvodů ho nelze vrátit; například u chráničů sluchu;
  4. d) pokud mu byly poskytnuty služby s jeho souhlasem ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení; souhlas s takovým poskytnutím služeb Kupující vyjadřuje prostřednictvím souhlasu s těmito Podmínkami;
  5. e) pokud byla předmětem Smlouvy oprava nebo údržba na jím určeném místě, to však neplatí v případě následného provedení jiných než nezbytných oprav nebo dodání jiných než nutných náhradních dílů.

 • 7.3.
  V rámci sortimentu intimního charakteru (např. zmíněné chrániče sluchu) nesmí spotřebitel Zboží jakkoli používat. V případě vyzkoušení takového Zboží musí dodržet základní hygienické předpoklady. V případě nedodržení těchto pravidel nemá právo odstoupit od Smlouvy.
 • 7.4.
  Pokud chce Kupující odstoupit od Smlouvy, může využít formulář, který je přílohou těchto Podmínek.
 • 7.5.
  Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátí Prodávající Kupujícímu částku odpovídající Ceně a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to stejným způsobem, jako je od Kupujícího přijal, případně na číslo účtu, které Kupující Prodávajícímu sdělí. Je ale potřeba, aby Kupující Prodávajícímu nejpozději ve stejné lhůtě zaslal nebo předal zakoupené Zboží. Zboží musí být vráceno kompletní, nejlépe v původním obalu (není však povinné), nesmí jevit známky více než běžného opotřebení či poškození s ohledem na nutné seznámení se se zbožím. Prodávající má právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vrácené Zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda Kupující nezpůsobil jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti Zboží, snížení hodnoty tohoto Zboží. Pokud je Zboží ve stavu, kdy není možné jej prodat dalším zákazníkům, protože je poničené nebo nepřiměřeně opotřebené, právo na odstoupení od Smlouvy Kupující nemá. Náklady na vrácení zboží nese Kupující.
 • 7.6.
  Náklady na dodání Zboží vrací Prodávající Kupujícímu ty nejnižší, které nabízí.
 • 7.7.
  Prodávající není povinen Kupujícímu vrátit Cenu do té doby, než mu bude Zboží doručeno zpět anebo než Kupující prokáže, že bylo odesláno zpět na adresu Prodávajícího.
 • 7.8.
  Pokud Prodávající spolu se Zbožím zaslal nějaké další bezplatné plnění – dárek, je Kupující povinen v případě odstoupení od Smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.
 • 8.
  Odpovědnost za vady reklamace
 • Za co odpovídá Prodávající u Zboží?

 • 8.1.
  Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti, má Kupující právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí Zboží. Tento článek podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele.
  1. a) má Zboží takové vlastnosti, které si Prodávající s Kupujícím ujednali, a chybí-li takové vlastnosti, které výrobce nebo Prodávající popsali, nebo které mohl Kupující očekávat s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy uvedené Prodávajícím;
  2. b) se Zboží hodí k účelu, který Prodávající pro jeho použití uvádí;
  3. c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze;
  4. d) je Zboží dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  5. e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • 8.2.
  Pokud je Kupující spotřebitel, odpovídá Prodávající za vady vzniklé po převzetí Zboží v 24měsíční záruční době, není-li uvedena jiná doba.
 • 8.3.
  Pokud si Kupující zakoupil Zboží, které bylo vadné a pro svou vadu bylo zlevněno, za tuto vadu, pro kterou bylo Zboží levnější, Prodávající neodpovídá. Za ostatní vady na takovém Zboží ale Prodávající odpovídá.
 • Jak uplatnit práva z vadného plnění?

 • 8.4.
  Reklamaci může Kupující zaslat na e-mail: info@inpap.cz nebo dopisem na adresu: INPAP PLUS s.r.o., Blanenská 355/117 budova E, Kuřim 664 34.
 • 8.5.
  Formulář nebo průvodní dopis k uplatňované reklamaci Kupujícím musí obsahovat následující náležitosti:
  1. a) kontaktní údaje Kupujícího, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace,
  2. a) prokázání nákupu Zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).

 • 8.6.
  Zboží, které podle Kupujícího obsahuje vadu, musí spolu s formulářem nebo průvodním dopisem zaslat Kupující na výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k poškození Zboží, musí být čisté a kompletní. V opačném případě není Prodávající povinen se reklamací zabývat a Zboží zašle zpět Kupujícímu na jeho náklady.
 • 8.7.
  Pokud je Kupující spotřebitel, při uplatnění reklamace obdrží prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení - reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny informace o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje.
 • Vady Zboží

 • 8.8.
  V případě, že je Kupující spotřebitel a vada na Zboží se projeví v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Jinak je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • 8.9.
  Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost, pokud je Kupující spotřebitel. Zárukou za jakost se Kupujícímu Prodávající zavazuje, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 • 8.10
  Pokud Kupující Prodávajícímu vytkl vadu Zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže Kupující vadné Zboží užívat.
 • 8.11
  Kupující bere na vědomí, že reklamovat není možné Zboží:
  1. a) u kterého uplynula lhůta k uplatnění reklamace;
  2. b) pro jeho kvalitu, je-li kazivost Zboží menší než 5 % (tzn. je-li vadných kusů méně než 5 % z celkového počtu objednávaného Zboží), tato výjimka se vztahuje pouze na vybrané Zboží, které Prodávající nabízí: obalové materiály, sáčky, tašky a pytle, obálky, etikety, papírnictví, kancelářské potřeby, pokud je předmětem Smlouvy koupě 100 a více kusů Zboží nebo 1 balení obsahuje 100 a více položek (například balení papíru, které obsahuje 100 jednotlivých listů);
  3. c) pro barevnou odchylku menší než +-5 % z barevnosti CMYK oproti barvě uvedené v Objednávce;
  4. d) které bylo vyrobeno řádně podle nesprávných podkladů Kupujícího,
  5. e) opotřebení Zboží jeho obvyklým užíváním, např. prosezená židle, odřené opěradlo;
  6. f) použité Zboží, kdy vada odpovídá míře opotřebení;
  7. g) vady, o kterých Kupující věděl, nebo které si sám způsobil.

  Jak reklamovat Zboží?

 • 8.12.
  V záruční době může Kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  1. a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  2. b) bezplatné odstranění vady opravou;
  3. c) přiměřenou slevu z Ceny; nebo
  4. d) vrácení Ceny na základě odstoupení od Smlouvy.

 • 8.13.
  Podstatné je takové porušení Smlouvy, o němž strana porušující Smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 • 8.14.
  U vady, která znamená nepodstatné porušení Smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z Ceny.
 • 8.15.
  Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě, opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu, například roztržený šev u pracovního oděvu, nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má Zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má Kupující právo uplatnit požadavek na slevu z Ceny, výměnu Zboží nebo odstoupit od Smlouvy.
 • 8.16.
  Práva z odpovědnosti za vady Zboží se uplatňují u Prodávajícího.
 • 8.17.
  Při uplatnění reklamace je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen v případě, zjistí-li se, kdy Kupující žádal opravu takové vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li si Kupující své právo z podstatného porušení Smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení Smlouvy.
 • 8.18.
  Není-li oprava nebo výměna Zboží možná, může Kupující na základě odstoupení od Smlouvy požadovat vrácení Ceny v plné výši.
 • 8.19.
  Pokud Prodávající prokáže, že Kupující před převzetím o vadě Zboží věděl nebo ji sám způsobil, není Prodávající povinen nároku Kupujícího vyhovět.
 • 8.20.
  Za vadu plnění se nepovažuje překážka způsobená vyšší mocí.
 • Jak na vyřízení reklamace?

 • 8.21.
  Pokud je Kupující spotřebitel, pak nejpozději do tří dnů rozhodne Prodávající o jeho reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení sdělí Prodávající Kupujícímu ve výše uvedené lhůtě.
 • 8.22.
  Pokud je Kupující spotřebitel, pak reklamaci včetně odstranění vady vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se s Kupujícím písemně nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující totožná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
 • 8.23.
  Pokud je Kupující spotřebitel, pak má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musí Kupující požádat Prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, jinak nemusí být Kupujícímu Prodávajícím přiznána. Pokud je Kupující podnikatel, pak takové právo nemá.
 • 8.24.
  Prodávající zašle Kupujícímu elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy, době trvání reklamace a případně i zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 • 9.
  Mimosoudní řešení sporů
 • 9.1.
  Pokud je Kupující spotřebitel, podle zákona o ochraně spotřebitele má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se může obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na návrh Kupujícího, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s Prodávajícím. Návrh může Kupující podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u Prodávajícího uplatnil své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu je možné i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde: ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 10.
  Závěrečná ustanovení
 • 10.1.
  Tyto Podmínky a jejich znění můžeme měnit a doplňovat, jejich aktuální znění najdete vždy na Webových stránkách. Změnami ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Pokud s novým zněním Podmínek nesouhlasíte, můžete Smlouvu okamžitě vypovědět e-mailem. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni předcházejícímu datu účinnosti oznamované změny. Pokud nevyužijete své právo Smlouvu vypovědět, nové znění Podmínek bude považováno jako odsouhlasené.
 • 10.2.
  K podnikání je Prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléhá též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 10.3.
  Prodávající nenese žádnou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením.
 • 10.4.
  Všechna práva k Webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.
 • 10.5.
  Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.
 • 10.6.
  V případě vyšší moci nenese Prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 • 10.7.
  Všechny informace, které Prodávajícímu sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Prodávající také zpracovává některé vaše osobní údaje. O tom, proč tak dělá a jak je chrání, se můžete dočíst zde.
 • 10.8.
  Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
 • 10.9.
  Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na e-mail: info@inpap.cz.


Formular pro odstoupeni od smlouvy do 14 dnu OBALNET.pdf

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení